Procedura przyjęcia do DPS


Kwestie umieszczania w Domach Pomocy Społecznej reguluje ustaw o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( tj. Dz. U. 2020 poz. 1876 ) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 734). Zgodnie z przepisami osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Do domu kieruje się na podstawie:

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej "osobą ubiegającą się", złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się:

1) decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;

2) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel, ustawowy;

4) pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu - w przypadku wyrażenia takiej zgody;

5) pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu - w przypadku skierowania do domu ponadgmninnego;

6) postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej - w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich.

W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa wyżej Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu, kompletuje je ośrodek pomocy społecznej, który kieruje mieszkańca Ośrodek ten wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu ,powiatowego centrum pomocy rodzinie, które wydaje decyzje o umieszczeniu.

Pracownik socjalny DPS przed przyjęciem osoby ubiegającej się o przyjęcie, ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu. Termin przyjęcia ustala Dyrektor Domu Pomocy Społecznej i powiadamia osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego.

Zasady odpłatności za pobyt w DPS

Decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby w dniu kierowania jej do DPS,

Opłatę za pobyt w domu ponosi:

- mieszkaniec domu w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu,

- małżonek, zstępni przed wstępnymi w przypadku, gdy dochód osoby ubiegającej się nie pokrywa miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca,

- gmina z której osoba została skierowana do domu, gdy dochody mieszkańca domu, jego małżonka, zstępnych przed wstępnymi nie pokrywa miesięcznego kosztu utrzymania w domu.

Kontakt

Skip to content