DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

Oświadczenie o dostępności:

Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dpsparkosz.pl/ oraz BIP: https://dpsparkosz.ssdip.bip.gov.pl/

Nazwa podmiotu publicznego:

Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu
Parkosz 26, 39-220 Pilzno
tel. 14 672 14 56
e-mail:  sekretariat@dpsparkosz.pl
Adres strony internetowej: https://dpsparkosz.pl/ wysłanie wiadomości ePUAP – adres skrytki: DPS-PARKOSZ

Data publikacji strony internetowej:     2021-05-04

Data ostatniego przeglądu deklaracji:  2023-03-26

Status:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • w zakresie plików PDF prowadzone są prace, aby zapewnić dla tych dokumentów cyfrową dostępność w warstwie tekstowej, czyli umożliwić wyszukiwanie pełnotekstowe oraz indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR (np. OnlineOCR);
  • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych;
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny;
  • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

  • przejrzysty i czytelny układ materiałów;
  • podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte litery);
  • możliwość powiększenia liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu);
  • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;

Skróty klawiaturowe:

  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji dostępności:

Deklarację sporządzono 2021-05-05 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, m. in. przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/).

Deklarację uaktualniono dnia 2023-03-24 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, m. in. przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://dpsparkosz.pl/ spełnia wymagania w 97,02%. 

Kontakt: sekcja z danymi kontaktowymi:

• W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

• Osobą odpowiedzialną jest Pani Aneta Lech, adres poczty e-mail: alech@dpsparkosz.pl  sekretariat@dpsparkosz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 672 14 561.

• Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:https://bip.brpo.gov.pl/

Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej:

Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu mieści się w ogrodzonym budynku.

Opis dostępności wejść do budynku:

Dojazd i dostęp do budynku -od drogi gminnej Parkosz -droga utwardzona.  Dwa główne wejścia do budynku są  wyposażone w podjazdy dla wózków inwalidzkich.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek dwukondygnacyjny wyposażony w windę

 W budynku znajdują się  łazienki przystosowane dla osób z niepełnosprawnością . Szerokie korytarze pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Miejscem pierwszego kontaktu jest punkt informacyjny na parterze  pok. pracowników socjalnych. ( wejście główne do budynku administracji-parter
z pomieszczenia portierni)

Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych):

W Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej wyznaczone jest najbliżej wejścia głównego. Dojazd od bramy towarowej .Podjazd do budynku z poziomu parkingu umożliwia wjazd dla osób z wózkiem inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Skip to content