Dom pomocy społecznej w Parkoszu
Dom pomocy społecznej w Parkoszu
Dom pomocy społecznej w Parkoszu
Dom pomocy społecznej w Parkoszu
Dom pomocy społecznej w Parkoszu
Dom pomocy społecznej w Parkoszu
 

Warunki przyjęcia mieszkańców

 1. Prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
 2. Osoba ubiegająca sie o skierowanie do domu pomocy składa pisemny wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może złożyć inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.
 3. Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej do wniosku powinna załączyć m.in. decyzje ustalające odpowiednio zasiłki, wysokość renty lub emerytury, oświadczenie o wysokości swoich dochodów, małżonków, zstępnych przed wstępnymi i innych mających wpływ na ustalenie opłaty za pobyt   w domu.
 4. Kierownik ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowanie do domu pomocy społecznej i ustaleniu opłaty za pobyt w domu, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.
 5. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie       w Dębicy na podstawie przedłożonej dokumentacji przez ośrodek pomocy społecznej.
 6. Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej   w Parkoszu w 2019 r. wynosi 3 299,00 zł miesięcznie i jest każdego roku weryfikowany.
 7. Koszt pobytu w domu jest odpłatny.
 8. Opłatę za pobyt w domu ponosi:
  • mieszkaniec domu w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi w przypadku, gdy dochód osoby ubiegającej się nie pokrywa miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca,
  • gmina z której osoba została skierowana do domu, gdy dochody mieszkańca domu, jego małżonka, zstępnych przed wstępnymi nie pokrywa miesięcznego kosztu utrzymania w domu.

 

Wszelkie informacje udzielane są przez pracownika socjalnego Domu pod numerem telefonu 14 6721 456 wew. 106