Dom pomocy społecznej w Parkoszu
Dom pomocy społecznej w Parkoszu
Dom pomocy społecznej w Parkoszu
Dom pomocy społecznej w Parkoszu
Dom pomocy społecznej w Parkoszu
Dom pomocy społecznej w Parkoszu
 

Oferta

Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu.

Dom jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W Domu świadczona jest całodobowa, specjalistyczna opieka dla 59 osób przewlekle somatycznie chorych i 45 osób w podeszłym wieku.

Dom zapewnia dostęp do bazy rehabilitacyjno-terapeutycznej, socjalnej oraz medycznej. Instytucja posiada własne miejsce kultu religijnego, w którym odprawiane są Msze Święte.

Dysponuje pokojami 1, 2, 3 i 4 osobowymi w których znajdują się łazienki. Każde z pomieszczeń wyposażone jest w system wczesnego wykrywania pożaru oraz radiowęzeł. Ponadto na terenie Domu znajduje się instalacja oddymiania. Do transportu mieszkańców i posiłków wykorzystywane są windy osobowe oraz winda towarowa.

Każdy z naszych mieszkańców otoczony jest indywidualną troską, dzięki czemu czuje się ważny i potrzebny.

Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

 

USŁUGI BYTOWE

 1. Zapewnienie miejsce zamieszkania i pokoi mieszkalnych:
  • gabinety medycznej pomocy doraźnej,
  • pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,
  • świetlica,
  • jadalnia,
  • kuchenka pomocnicza,
  • pomieszczenie pomocnicze do prania,
  • pomieszczenia sanitarne,
  • pralnia,
  • palarnie.
 2. Wyżywienie:
  • co najmniej trzy posiłki dziennie,
  • wybór zestawu posiłków (dieta),
  • otrzymania posiłku dodatkowego,
  • dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów przez całą dobę.
 3. Zapewnienie dzieży i obuwia:
  • odzież całodzienną,
  • odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę,
  • bieliznę dzienną,
  • bieliznę nocną,
  • co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe.
 4. Utrzymania czystości.
  • utrzymanie czystości w budynku i jego otoczeniu, sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych w Domu dokonywane jest nie rzadziej niż raz dziennie.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
 • rehabilitacja

Rehabilitacja w Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu obejmuje zabiegi z zakresu m. in. fizykoterapii i kinezyterapii. W ramach rehabilitacji prowadzone są także indywidualnie ćwiczenia przyłóżkowe w pokojach mieszkańców. Celem ich jest utrzymanie sprawności fizycznej osób unieruchomionych, leżących. Wykonywane są m.in. pionizacja i nauka chodzenia, ćwiczenia czynne, bierne i oddechowe. Ponadto w ramach rehabilitacji wykorzystywane stół do ćwiczeń manualnych oraz inne urządzenia i zabiegi wpływające na ogólną poprawę zdrowia i stanu psychofizycznego mieszkańców.

Fizykoterapia obejmuje: Światłolecznictwo (Solux, Laser), Elektrolecznictwo (galwanizacja, DD, jonoforeza)

Kinezyterapia obejmuje: (rotory do ćwiczeń kończyn dolnych, rowery stacjonarne, zestaw do ćwiczeń manualnych, ćwiczenia bierne kończyn górnych i dolnych (UGUL)

 

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

 • umożliwienie i angażowanie mieszkańców do udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu,
 • umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
 • stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 • zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • finansowanie mieszkańcowi domu nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
 • świadczenie pracy socjalnej,
 • możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych w kaplicy Domu,
 • możliwość korzystania przez mieszkańców domu z punktu udostępniania książek,
 • organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych dostęp do prasy,
 • sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu,
 • posiadanie pokoju gościnnego dla odwiedzającej rodziny,
 • okazywanie mieszkańcom zainteresowania ich problemami, udzielanie wsparcia, łagodzenie napięć i poczucia samotności,
 • udzielanie mieszkańcom pomocy w rozładowywaniu negatywnych emocji,
 • budzenie i rozwijanie u mieszkańców odczuć estetycznych, wrażliwości muzycznej oraz wyobraźni plastycznej,

Terapia jest jedną z form usprawniania rehabilitacyjnego polegającą na dostosowaniu odpowiedniego zajęcia, czynności do możliwości psychofizycznych mieszkańca, jego stanu zdrowia, zainteresowań, potrzeb, chęci w formie indywidualnej lub grupowej. Wszystko po to by utrzymać, poprawić lub wypracować na nowo sprawność potrzebną do lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach terapii proponowane są takie metody i techniki jak:

 • Dziewiarstwo ręczne: robótki na szydełku, na drutach
 • Krawiectwo: szycie rzeczy użytkowych, zabawkarstwo, reperowanie odzieży
 • Stolarstwo: wyrzynanie, docinanie, czyszczenie papierem ściernym, sklejanie
 • Hortikuloterapia – prace ogrodnicze np. sianie, sadzenie, plewienie
 • Haftowanie
 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Rzeźba: w masach plastycznych, w drewnie, papieroplastyka, origami
 • Zdobnictwo i dekoratorstwo: technika de’coupage, florystyka, dekoracje okolicznościowe
 • Muzykoterapia: muzykoterapia bierna czyli słuchanie muzyki aktywizującej,
 • relaksacyjnej, muzykoterapia czynna czyli aktywne muzykowanie
 • Biblioterapia
 • Filmoterapia
 • Teatroterapia