Dom pomocy społecznej w Parkoszu
Dom pomocy społecznej w Parkoszu
Dom pomocy społecznej w Parkoszu
Dom pomocy społecznej w Parkoszu
Dom pomocy społecznej w Parkoszu
Dom pomocy społecznej w Parkoszu
 

Akty prawne

Aktualne podstawy prawne w oparciu o które działa Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., t.j. z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz. U. z  2017 r. poz. 1769);

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.tj. z dnia 15 września 2011 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 882);

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. tj. z dnia 21 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2077);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 ze zmianami);

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868);

Statut Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu;

Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu.

 

Uchwała

Związku Zawodowego „ Nasza Sprawa" z dnia 21.08.2017r w sprawie
likwidacji Związku Zawodowego „ Nasza Sprawa" DPS w Parkoszu

Na podstawie art. 17 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach

zawodowych / Dz U 2015.0.1881/ uchwala się co następuje:
§1
Likwiduje się z dniem 21.08.2017 roku Związek Zawodowy „Nasza Sprawa"

działający przy Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu
§2
Zobowiązania Finansowe związku zostały podzielone pomiędzy członków

natomiast konto związku zostało zlikwidowane, pieczątka związku została

protokolarnie zniszczona w obecności Komisji Likwidacyjnej ZZ Nasza Sprawa.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Komisji Likwidacyjnej w/w związku.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy

ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu.

                                                                              

                                                                                                   


                                Zarząd ZZ ,,Nasza Sprawa''

                                ......................................

                                  Związek Zawodowy

                                     NASZA SPRAWA

                                Dom Pomocy Społecznej

                                                          Parkosz 26, 39-220 Pilzno                                                                                                                                                                                       tel. 146 721 456

                                                  

                                                                                                                             

       

                                                                                                                                                                                                                                                           Otrzymują;
- SR Rzeszów
- witryna DPS
- członkowie Komisji Likwidacyjnej